പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന് കീഴിലെ ചാലക്കുടി റിജീയണല്‍ സയന്‍സ് സെന്റര്‍ & പ്ലാനിറ്റേറിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10.01.2020 ല്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്

   
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി 20/11/2019 ല്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്