09/07/2019   ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വകുപ്പ് തലവന്മാരുമായി 09. 05. 2019 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
02/07/2019   സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുമായുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
25/06/2019   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനതല  വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 22.05.2019 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
   
25/06/2019   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനതല അദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 22.05.2019 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
27/05/2019   27.05.2019 ന് വൈകുന്നേരം 5.15 ന് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
27/05/2019   27.05.2019 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
27/05/2019  

വായനാപക്ഷാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27.05.2019 ന് ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില്‍ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്

   
 21/05/2019   2019 മേയ് 21-ാം തീയതി നടന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
30/04/2019   ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ  വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി 30 .04 .2019  വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
   
18/02/2019   ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും സ്പാര്‍ക്ക് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ 03.12.2018 ല്‍ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്
   
28/01/2019   04.01.2019 നു ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്
   
26/12/2018   18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
23/11/2018   ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വകുപ്പ് തലവന്മാരുമായി 20. 08. 2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
23/11/2018  
     
 09/11/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലെ മാനേജര്‍മാരും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുമായി 23.10.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
03/11/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുമായി  27.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
31/10/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സംസ്ഥാനതല അനദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 26.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
31/10/2018   ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സംസ്ഥാനതല അദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി 25.09.2018 നു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
23/10/2018   26.09.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
23/10/2018   17.09.2018, 18.09.2018 എന്നീ തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
     
 22/10/2018   09.10.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോളേജ്/ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
     
 09/10/2018   സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ / പോളിടെക്നിക് , എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.10.2018 നു ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്. 
   
 07/03/2018   ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേംബറിൽ കൂടിയ വെബ്സൈറ്റ് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിന്ൻറെ നടപടിക്കുറിപ്പ്