No:K3/97/2023/HEDN Dated:11-05-2023
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് - 'മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം' പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുളള മാ൪ഗ്ഗനി൪ദ്ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്

   
No:K3/7/2023/HEDN Dated:01-08-2022
Higher Education Department - Details of  M-Gov Award and the Gov. Tech Award of Govenment of UAE
   
 

Office Order No:8/2022/HEDN Dated:01-08-2022
Higher Education Department - Arrangement of transfer of Additional Secretary who was in charge of Higher Education (A, C) Department - Arrangement of work – reg.
   
Office Order No:7/2022/HEDN
Higher Education Department - Adjustment of Work - Transfer of Office Attendant in the Office of the Joint Secretary, Higher Education (K&L) Department – Reg.
   
Office Order No:6/2022/HEDN Dated:30-06-2022
Higher Education Department – Regarding giving charge of DDO (Drawing And Disbursing Officer) to Under Secretary in charge of Higher Education Department
   

Higher Education Department - Subject Distribution of  Higher Education (B/E) Department – Orders Issued.

   
Minutes of meeting convened by Hon'ble Minister for Higher Education held on 02.07.2021
   

P1/179/2021/HEDN
Rules of Procedure of 2nd Session of 15th Kerala Legislative Assembly - Guidelines

 
 

   
   
ബഹു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാപ്രതിനിധികളുമായി
08-06-2021-ന് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടി കുറിപ്പ്
   
COVID - 19 - Guidelines for working of officies - Lcckdown relaxation details
   
Minutes of the meeting held on 01-06-2021 with the representatives of the Teacher's Union
   

കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 28 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

   
Guidelines for conducting Degree classes under DCE
   
Call for Proposal under the Biotechnology Ignition Grant (BIG) Scheme from BIRAC
   
Notification regarding IUSSTF-Viterbi Program
   
Indo-German call inviting First Stage Proposals for joint R&D&I projects of industrial relevance
   
Video conference of Hon'ble M (HEdn) @2pm for Govt & Aided college Principals and at 4 PM on 04.01.2021 for unaided colleges.
   
 Govt and aided attendee link :     Click here     Unaided Colleges attendee link :  Click here
   
 
 

 
Additional teaching posts of Assistant Professors in Aided Arts & Science Colleges – Created – Orders – Issued.
   
The last date for the submission of online applications under AICTE Pragati scholarship scheme for girl students & AICTE Saksham scholarship scheme for specially abled students (fresh and renewal cases) has been extended till 30th December, 2020
1. For AICTE’s Pragati & Saksham Scholarship Scheme (Fresh Applications) - National Scholarship Portal -https://scholarships.gov.in
2. For AICTE’s Pragati & Saksham Scholarship Scheme (Renewal Applications): AICTE web Portal at- https://www.aicte-pragati-saksham-gov.in/
 
Call for Collaborative Scientific Research Programme by the Indo-French Centre for the Promotion of Advanced Research (IFCPAR/CEFIPRA).
 
THE UNIVERSITY LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
 
RAISE2020 - Global summit on Artificial Intelligence :- Register Now
 
The last date for forwarding complaints to Government on the draft transfer list of Law Faculties has been extended to 05-10-2020
 
General Transfer 2020 - Common Pool Librarian - Application called for - Reg.
 
Sree Narayanaguru Open University will be inaugurated by the Hon'ble Chief Minister of Kerala on 02.10.2020, at 3.30 PM
 
General Transfer of Government Law College Faculties - Draft Transfer List
 

Post-Matric Scholarship for Minorities (2020-21)

 
Post Matric Scholarship For Minorities -NSP(PMS)
 
Sree Narayanaguru Open University Ordinance - 2020
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 25.08.2020
 
Library and Information Science Certificate Course conducted by the State Central Library -  Application invited
 

Invitation of proposals for PURSE scheme

 
Guidelines for implementing the General Transfer - 2020 through SPARK  for the  teachers in Govt. Law Colleges
 
Sharing All India Survey on Higher Education (AISHE) Code
 
DST: India-Japan Cooperative Science Program
 
Circular- Budget Speech 2020-21- PLEASE- proposals - called for - reg.
 
A3/144/2020/HEDN // Common Pool Library Service - inviting service details of Grade-IV Librarians - reg.
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 07.08.2020
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 30.07.2020
 
GUIDELINES FOR AICTE - PRAGATI SCHOLARSHIP SCHEME FOR GIRL STUDENTS - (DEGREE & DIPLOMA) - 2020-21
 
Indian Institute of Information Technology, Nagpur - Ph D Admission Notification 2020-21.
 
NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
 
Special call of DBT - Maternal & Child Health Research Programme
 
FULLBRIGHT-NEHRU ENGLISH TEACHING ASSISTANTSHIP(ETA) PROGRAM
 
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് - പൊതുസ്ഥലംമാറ്ററ്വും നിയമനവും ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ച് പരിഷ്ക്കരിച്ച് ഉത്തരവ്  പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
 
No. 4993/Leg.G2/2019/Law dt. 07.12.2019 2019 ല സര്‍വ്വകലാശാല നിയമങ്ങള്‍ (ഭേദഗതി) (2-ാം നംപര്‍) ആക്റ്റ്
 

No. 4969/Leg.G2/2019/Law dt. 07.12.2019 2019 Act 21 of 2019 The University Laws (Amendment) Act , 2019

 
KEAM - 2020 - Press Report
 
MCA Entrance examination - 2020 -Postponed
 
Commonpool Library Service - Promotion and posting of Grade II and Grade III Librarians - sanctioned orders issued
 
KEAM - 2020 - Instructions to candidates
 
Higher Education Department - Training fir Employees NSS, NCC,SSC, SPC etc prepare for COVID Duty -reg
 
Covid 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് തുടർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 19.06.2020
 
GAD – Covid-19 - regulations to contain the Novel Corona Virus (COVID-19) - unlocking of general lock down phase -2 and extension of lock down in containment zones - orders issued.
 
National Service Scheme Award - Nominations called for : Last date 15/07/2020
 
GIPEDI - Global Internship Program in Engineering Design and Innovation
 
C2/92/2020-HEDN
Circular-Renovation of Laboratories in Govt Colleges
 
CUSAT Centre for Advanced Technologies in disaster management (CATDM) invites proposal for innovatable projects
 
കോവിഡ് 19 നിർവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുഭരണവകുപ്പു പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
കോമൺ പൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് ജീവനക്കാര്യം - യു ജി സി യോഗ്യതയുള്ള ലൈബ്രേറിയൻ ഗ്രേഡ് 1 ലൈബ്രറിയാൻമാരെ യു ജി സി ലൈബ്രറിയാൻമാറായി നിയമിക്കുന്നതിന് ഓപ്ഷൻ കഷ്‌ണയ്‌ക്കുന്നതു സമ്പാദിച്ചു
 
Covid 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് തുടർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 29.05.2020
 
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍മാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധമായ ചുമതലകള്‍ PRISM Software വഴി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 19.06.2020 ന് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.  
 
GAD- Covid-19- containment activities-revised consotidated guidelines -orders issued
 
Online Class -Trial run – Discussion with Hon’ble Minister for Higher Education
 
G.O.(Ms) No.201/2020/HEDN- Higher Education Department -Higher Education Government/Self financing Law Colleges -Admission to LLM 2020-21-Prospectus approved -Orders issued
 
Lockdown declared in the nation consequent of Novel Corona Virus (Covid 19) outbreak Extension of deputation officers during the currency of Lockdown- Time limit extended - Orders issued
 
Covid 19-ഉന്നതവിദ്യാഭ്യസ മേഖല പ്രവര്‍ത്തന സ‍ജ്ജമാക്കുന്നതിനും അധ്യയനം തടസപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ക്ളാസുകളുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
കോവിഡ് 19 - സർക്കാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച്
 
Project proposals from DST nominations called for -reg
 
GAD- Covid-19- containment activities-revised consotidated guidelines upto 31/05/2020-orders issued.
 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം - Covid 19 -പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പോളി ടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുത്തരവായി
 
Entrance Examination (2020-21) - Entrance Examinations conducted by the Commissioner for Entrance Examinations- Date of Examinations - Rescheduled - Orders Issued
 
Flare - The Spirit of Social Conjunction- A Nationwide Socio-Art Competition by NSS, IIT Bombay
 
The Payment of wages of Contractual/Casual/Daily wage/Outsourced staff during lock down period due to COVID 19
 
Lock down- activity conducted by ASAP
 
Kerala : COVID-19 Battle
 
GAD കോവിഡ്-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും
 
GAD- COVID-19- regulations to contain the COVID-19 pandemic- general lock down order- extension of general lock down- orders issued
 
കോവിഡ് 19 - സർക്കാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച
 
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം താൽകാലികമായി മാറ്റിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു
 

COID 10 containment activities –Revised consolidated guidelines orders issued

 
കോവിഡ് 19 - സർക്കാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
MHA issues Advisory on Secure use of ZOOM Meeting platform
 
Conduct of examinations in Universities and Colleges and other Higher Education Institutions after the COVID 19 restrictions- Further Directions - Orders issued.
 
G.O(Ms) No.78/202O/GAD
GAD- Covid-19- containment activities-revised consotidated guidetines-orders issued.
 
GO(P) No. 42/2020/Fin
Kerala Service Rules - Periodical Surrender of Earned Leave - deferred - Orders issued
 
കോവിഡ് 19 - ലോക്ക് ‍ഡൗണിനു ശേഷം അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചും പഠനം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സമിതി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു 
 
Faculty Registration for Online Classes
 
Online Live Classes for UG & PG Students
 
Clearing of bills in Treasury Queue-Instructions issued-reg
 
The payment of wages of Contractual/ Casual / Daily wage /Outsourced Staff during lock down period due to COVID 19 -clarification orders reg
 
കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകൾ, സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ, സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലോക് ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ / ലൈബ്രറി ഫൈന്‍ മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ മേയ് 15 വരെ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു        
 

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ലോക്ക് ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
 
State NSS cell- Appointment of State NSS officer-approved-orders issued
 

SL3/54/2020/Fin---Finance Department Resumption of funds from PSTSB Accounts - Guidelines issued
 
Covid-19- regulations to contain the Covid-19 pandemic- duty arrangements for officers who retire on 31.03.2020-orders issued
 
Arrangements in connection with lock down due to COVID 19 Pandemic - extension of arrangements made and instructions regarding retirement on superannuation - orders issued
 
 
2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
Admission to the Professional Degree Courses (KEAM -2020) Kerala Date of Examination postponed due to the COVID 19, Pandemic orders issued   
 
പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം, ഹാജര്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് താല്‍ക്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
General Transfer of Commonpool Librarians - Notice reg
 
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ പരീക്ഷകളും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മാറ്റിവച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 
Payment of wages of contractual/causal/ daily wage/ outsourced staff during lock down period due to COVID 19 approved orders issued
 
COVID -19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
Promotion to HOS Mechanical Engineering
 
Arrangement for the functioning of office owing to the lock down in connection ith COVID-19- Instructions
 
GAD - Covid 19 - strong possibility of a wide spread outbreak of Noval Corona Virus locked down in the entire State of Kerala - regulations under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 and the Disaster Management Act, 2005 - orders issued
 
COVID - 19 - Strengthening of Surveillance measures and Constitution of COVID -19 Cell in Higher Education Dept  orders issued
 
ലൈബ്രറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 
Direction to postpone Syndicate and and Senate Meeting - reg
 
Commonpool Library Service - promotion to the post of Senior Librarian, Librarian Gr.I approved orders issued
 
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായി
 
പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം, ഹാജര്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് താല്‍ക്കാലിക ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
 
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും 21.03.2020 മുതല്‍  നടത്തുവാൻ നിശയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തരവായി
 
സര്‍വ്വകലാശാല നിയമങ്ങളില്‍ ഭേദഗതികള്‍ വരുത്തുന്നതിനായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സില്‍ തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിച്ച കരട് നിയമഭേദഗതി നിയമപരമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രീ ജി ജ്യോതിചൂഡനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.  
 
02.03.2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്
 
കോവിഡ് 19-പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ പാലിക്കേണ്ട മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
കൊറോണ (കോവിഡ് 19 ) -സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിത അവധി - അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്-19) ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒഴികെയുളള പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുളള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 2020 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ അവധി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
 
Corona വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ /അർധസർക്കാർ /സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 31.3 2020 വരെ ബയോ മെട്രിക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 

Notification dt 06.09.2019 in connection with the Selection of Ombudsma - APJ Technological University cancelled

 
A3/17/2019/H Edn dt. 28.02.2020 Commonpool Library Service - Online General Transfer Date Locking - last date 05.03.2020
 
P1/90/2010/HEDN
14th Kerala Legislative Assembly, 19 th Session -Attendance of Officers at the daily sitting of Assembly -schedule-Reg
 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 02.03.2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 
കീം 2020 ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി 29.02.2020 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പത്തൊന്‍പതാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 31.12.2019 നു ചേര്‍ന്ന സംസ്ഥാന അംഗീകൃത അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
Reeboot Kerala hackathon 2020 @ LBS Trivandrum, Feb 14 - 16 An initiative of Dept of Higher Education, Govt. of Kerala & ASAP
 
No.C1/115/2018/HEDN
Higher Education Department - Government Law Colleges - Online transfer of faculty for the Academic Year 2020-21 -Instructions - Reg
 
കോമൺ പൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ - സ്പാർക്കിൽ ഡാറ്റാ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
 
B2/100/2019/H Edn dt. 06.02.2020
കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 28.02.2020
 
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍ സര്‍വ്വീസിലെ ലൈബ്രേറിയന്‍മാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സ്പാര്‍ക്ക് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 04/02/2020 ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ആർക്കിടെക്ചർ / ഫാർമസി / മെഡിക്കൽ / മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 25/ 02 / 2020 
 
e-vacancy software സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 01.03.2020 വരെ സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുനൽകുന്നു
 
Higher Education department -website updation -reg
 
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന് കീഴിലെ ചാലക്കുടി റിജീയണല്‍ സയന്‍സ് സെന്റര്‍ & പ്ലാനിറ്റേറിയത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10.01.2020 ല്‍ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്

 
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി 20/11/2019 ല്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്
 

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി 20/11/2019 ല്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്
   
   
Career Guidance and Adolescent Counselling- KEAM Help Desk– Training Programme to master trainers- deputation of staffs – reg
   
K3/406/2019/HEDN
ലോകഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം - 2019 - പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
   
ന്യൂന പക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തല വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 10 / 12 / 2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
   
20/11/2019 ന് ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ ചേര്‍ന്ന 'Student Conclave' ഉം 'Student Talent Meet' ഉം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെട്ട ആലോചനാ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. തീയതി : 10/12/19 സ്ഥലം: ജിമ്മി ജോര്‍‍ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം
   
ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകളുടെ ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ / റി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30 / 11 / 2019
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് "പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം - സുസ്ഥിര വികസനം - നവകേരളം എന്റെ കാഴ്ചപാടില്‍" എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
Promotion of Assst Librarians in Career Advancement Scheme in UGC Regulations 2010
   
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ നിരക്കിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസുകൾ ഉയർത്തി ഉത്തരവായി
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 21.10.2019
   
DCE - Creation of 16 Teaching posts (Malayalam)  in 6 Arts & Science Colleges - sanctioned orders issued
   
J1/349/2018/HEDN
Circular - Higher Education Department - Foreign travel of faculty-Modified Instructions-reg
   
I.T.Cell-1/106/2019
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എന്നിവയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകള്‍, പ്രിന്ററുകള്‍ മുതലായ ഐ.റ്റി സാമഗ്രികള്‍ CPRCS മുഖേന വാങ്ങുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതുക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 09.10.2019
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനാറാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
MHRD - National Innovation and Startup Policy 2019 for Students and Faculty - A Guiding Framework for Higher Education Institutions
   
MINUTES OF THE MEETING WITH THE NODAL OFFICERS OF e -GOVERNANCE BY THE PRINCIPAL SECRETARY, HIGHER EDUCATION DEPT HELD ON 04.09.2019
   
K1/158/2019/Hedn  dt. 27.09.2019
Minutes of the meeting conducted by the Additional Secretary, Higher Education on 20.09.2019 in connection with the File Adalath
   
Kerala State e-Governance Awards - 2018
   
National Scholarship Portal - functioning of  - instructions issued
   
എ പി ജെ അബ്ദിള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകാലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ് മാന്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.അവസാന തീയതി 30.09.2019
   
Technical Committee (IT Purchase) of Higher Education Dept - meeting @ 10.30 on 06.09.2019 @ Directorate of Technical Education
   

   
ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതലസമിതി യോഗം 18/09/2019ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30ന് ഡര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍
   

K2/51/19/HEDN   dt 03.10.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 09.10.2019 ന് ഉച്ചക്ക് 02.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് എഫ്‌  ഐ പി  ഡെപ്യൂട്ടേഷന് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
Filling up of one post of Library and Information Officer in the Secretariat of the Election Commission of India
 
K3/268/2019 26.08.2019
2019 ലെ പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അദ്ധ്യായന ദിവസങ്ങളുടെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 

G3/212/2019 26.08.2019
Extension of date of Admission to Engineering Architecture Courses

 
A1/26/19/H Edn dt 16.08.2019
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു വെബ് സൈറ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
 
B2/100/2019/H Edn dt. 16.08.2019
കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16.09.2019
 
K2/51/19/H Edn dt 14.08.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.08.2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
A3/143/2019/H.Edn
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
K1/158/2019/H.Edn
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ പെന്‍ഡിംഗ് ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
D1/38/2018/Hedn
Circular - Higher Education Department -  Aided College Teachers attending refression/Orientation courses - Exempted from submitting  NOC
 
Govt Law Colleges - General Transfer of Assistant/ Associate Professors in Law for the year 2019 proposals called for Last Date of receipt of Applications 08.08.2019
 
K2/51/19/H Edn dt 14.08.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.08.2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
K3/125/2019/H Edn
Guidelines for the preparation of Performance Budget 2018-19 and concurrent evaluation and Monitoring of schemes 2019-20
 

തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30/07/2019 വൈകുന്നരം 5 മണി വരെ

 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 24.06.2019
 
G3/161/2019/Hedn dt. 06.07.2019 ONLINE CONDUCT OF KEAM ENTRANCE - MEETING TIME POSTPONED
 
G3/161/2019/Hedn - Online Conduct of KEAM Entrance - Meeting @ 10.30 a.m. on 11.07.2019
 
Higher Education Department-UGC Scheme - Revision of Sclae of Pay of Teachers in Universities under Higher Education, affiliated Colleges, Teachers in Law Colleges and Engineering Colleges and Kerala Agrl University, Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies and Teachers in Physical Education and Librarians etc - orders issued
 
ANNOUNCES NEW PROGRAMMES FOR THE YEAR 2019-20
   
Higher Education Department - Extension of date of receipt of application to the M.Ed. Program for the year 2019-21 -Reg
 
Working Group Meeting - 2019-20 Annual plan - 24/6/2019 11 AM - intimation regarding
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 28.05.2019
 
27.05.2019 ന് വൈകുന്നേരം 5.15 ന് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
27.05.2019 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
Machine Learning Internship at DCB : Flexible and open throughout the year
 
വായനാപക്ഷാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27.05.2019 ന് ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില്‍ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
 
 കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറിയന്‍മാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 20.06.2019
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 20.05.2019
   
2019 മേയ് 21-ാം തീയതി നടന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   

G3/95/2019
Finalisation of Consensual Agreement - Architecture College Management's Association Meeting on 27.05.2019 - intimation reg.
   
C3/149/2018/H Edn
Establishment of All India Survey of Higher Education  Unit in Kerala
   
G3/95/2019/H Edn
Finalisation of Consensual Agreement - Kerala Self Financing Engineering Colleges Management Association - Meeting at 3.p.m. on 27.05.2019
   
K1/91/19/H Edn
Implementation of "Haritha Keralam Schemes Phase  XI" during 2019-20 - participation of College students - implementation by Institutions circular issued 
   
ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ  വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി 30 .04 .2019  വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
   
Budget Estimates 2019-20 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2019-20 - Proposals – Called for – Instructions issued
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകൃത അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗം 22.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചെംബറില്‍
   
ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അംഗീകൃത വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 22.05.2019 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചെംബറില്‍
   

 2019-20 21.05.2019 ലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു 

   
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
   
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 20.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
   
K1/92/2019/Hedn dt.04.05.2019 വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് അടിയന്തര യോഗം ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.05.2019 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
K3/157/2019 പാര്‍ലമെന്റിന്റെ മണ്‍സൂണ്‍ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള എംപി മാരുടെ സമ്മേളനം 2019 - അജണ്ട സംബന്ധിച്ച്
   
Implementation of Centrally Sponsored Schemes - Lapse of Central fund due to delay in execution / completion of projects _ Instructions for avoiding additional burden on state exchequer -Issued.
   
Admission to Integrated Five Year LLB Course-2019
   
Higher Education Department-Govt/ Self financing Law Colleges - Admission to Integrated 5 year LLB Course 2019-20 - Prospectus approved orders issued
   
General Election to Loksabha 2019 -Declaration of Holiday on 22nd April 2019 to all Educational Institutions - orders issued
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോളേജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും വേനൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
   
   
Technical - Admission to Professional Degree Courses (KEAM 2019) Kerala - Date of Examination rescheduled due to Elections 2019 - orders issued
   
Kerala University got 22nd rank among Universities, College of Engineering, Thiruvananthapuram got 71st rank among Engineering Colleges & University College, Thiruvananthapuram got 23rd rank among Colleges in the India Ranking 2019 NIRF - Ministry of HRD, Govt. of India.
   
B2/198/2018/HEdn dt. 06.04.2019 സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ യോഗം മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
   

Assistant library and information officer in the official languages wing, legislative department, ministry of law and justice on deputation/ absorption basis

   
K1/73/19/H Edn dt 30.03.2019 Re-Schedule of exam date proposed to be held on 11.04.2019
   
 FOSSEE Summer Fellowship 2019-Last Date for participation is 31.03.2019 
   
G1/47/2019/Hedn- ENIXS Technology India Pvt Ltd proposal on Intel FPGA Based Centre of Excellence in Reconfigurable Technology - Meeting on 13.03.2019
   
Kerala Gazette No.598 dated on 06/03/2019
   
Kerala Gazette No.597 dated on 06/03/2019
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
Admission to the Bachelor of Science (Research) Programme - 2019 
   
Joint Entrance Examination (Main) April 2019
   
Common Law Admission Test  -  2019 
 
CUSAT Admissions - CAT 2019 - Apply Now  
 
UGC -NET June 2019 - Last Date of online submission of application. 30.03.2019
   
Generala Election to Lok Sabha 2019- Model code of conduct-Guidelines -regarding
   

Applications are invited for Filling up of one post of Library and Information Officer in Level 11 in the Secretariat of the Election Commission of India.

   
C3/46/2018-HEdn - Time  extended for attending Refresher courses
   
No.A3/17/2019/HEDN - Higher Education Department- Commonpool Library Service - General Transfer - service details updating in SPARK - instructions issued
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
College of Engineering, Thiruvananthapuram - Entry time to the inmates of Ladies Hostel - extended - reg
   
എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും സ്പാര്‍ക്ക് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ 03.12.2018 ല്‍ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്
   
Higher Education Department- Implimentation of 'SOAFT'(System for online Application for Foregin Travel) in Higher Education Department-reg
   
കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് /ആർക്കിടെക്ച്ചർ /ഫാർമസി /മെഡിക്കൽ /അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു  
   
Commonwealth Shared Scholarships
   
CUSAT Admissions - CAT 2019 - Apply Now
   
Joint Entrance Examination (Main) April 2019
   
   
Applications for this fellowship are open from 17 December 2018 - 27 February 2019
   
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികാഘോഷം - സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഗാന്ധി ലോഗോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
University College, Thiruvananthapuram got 18th Rank in the India Ranking 2018 and First Rank in Kerala (Colleges) NIRF - National Institutional Ranking Framework - 2018, Ministry of HRD, Govt. of India
   
BITSAT-2019 - Admissions to Integrated First Degree Programme
   

സര്‍ക്കുലര്‍ - ലോക മാതൃഭാഷാദിനം - പ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച്
   
കൊച്ചിന്‍  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജിയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
25th January celebrated and National Voters Day (NVD) to take NVD pledge
   
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   

10.02.2019 ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക  സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വച്ച് പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്റ്സ്  സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

   
Green Book-2019-20-Meeting of Special Preparation Group (SPPG) for inclusion of proposals in Green Book – Intimation-reg.
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനാലാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
   
British Council India 70th Anniversary Scholarships 2019-20
   

ALL INDIA COMPETITIVE EXAMINATION -2019 - DATE OF EXAMINATION FIXED

   
2019 COMMONWEALTH SCHOLARSHIP IN THE UNITED KINGDOM
   

Summer School for Women in Mathematics and Statistics Deadline for sending applications 22 March 2019

   
24 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമായി യോഗം ചേരുന്നു
   
സർക്കാർ സർവീസിലെ പട്ടികജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിചു ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ  വകുപ്പ് തലവന്മാരുടെ ഒരു യോഗം 07 .01 .2019  നു  ചേരുന്നു
   
04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടത്തുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികള്‍
   
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

 


   

Summer School for Women in Mathematics and Statistics Deadline for sending applications 22 March 2019

   
24 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമായി യോഗം ചേരുന്നു
   
സർക്കാർ സർവീസിലെ പട്ടികജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിചു ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ  വകുപ്പ് തലവന്മാരുടെ ഒരു യോഗം 07 .01 .2019  നു  ചേരുന്നു
   
SC/ST Representation - Minitus of Metting
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതി 2018-19 – ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 05.01.2019
   
04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു
   
18.11.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2088/2017/ഉവിവ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷാസമിതിയുടെ 22.11.2018 ല്‍ കൂടിയ ആദ്യയോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
Applications invited for the post of Library Assistant (on deputation ) - Last date 31st December 2018
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടത്തുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികള്‍
   
   
Final Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
University College, Thiruvananthapuram got 18th Rank in the India Ranking 2018 and First Rank in Kerala (Colleges) NIRF - National Institutional Ranking Framework - 2018, Ministry of HRD, Govt. of India.
   
RECRUITMENT OF ENGG. GRADUATES & SCIENCE POST GRADUATES AS SCIENTIFIC OFFICERS THROUGH BARC TRAINING SCHOOLS FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മലയാളം ഭാഷയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റേയും "SOAFT"  എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറിന്റേയും ഉദ്ഘാടനം 21.12.2018 രാവിലെ 10.30 നു നടത്തുന്നു.
   
Intimation of Date of Examination of UGC, NET, JEE etc
   
ALL INDIA COMPETITIVE EXAMINATION -2019 - DATE OF EXAMINATION FIXED
   
Updating Database of Auditee Units
   

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 17.12.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

   
Implementation of Transfer and Posting through Spark - Meeting postponed to 12 Noon on 03.12.2018 @ Sruthi Conference Hall, Govt. Secretariat
   
27.11.2018 നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതല സമിതി യോഗം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു
   
Inviting all Higher Educational Institutions in India to Participate in ARIIA Ranking Process
   
KEAM 2019 - Admission to professional courses - meeting postponed to 11 a.m on 03.12.2018
   
Status Study of Teacher Education Courses in Kerala - co-operation of institutions for data collection
   

   

K1/205/2017 dt. 17.11.2018 ഔദ്യോഗികഭാഷ മലയാളമാക്കലിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വകുപ്പുതല ഔദ്യോഗിക ഭാഷ പുനസംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള യോഗം 22.11.2018 ന് വൈകിട്ട് 4.30 ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍
   

K1/295/2018/H.Edn dt. 17.11.2018 Implementation of Transfer and posting through Spark - Meeting postponed to 23.11.2018
   

K1/295/2018/H.Edn dt. 08.11.2018 Implementation of Transfer and posting through Spark - Meeting on 22.11.2018
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭയുടെ 13-ാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സമബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
എ. പി. ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിയമനത്തിനുള്ള   വിജ്ഞാപനം  റദ്ദു ചെയ്തു
   
ആഗോള തലത്തില്‍ മലയാളികളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏകോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള "ഭൂമി മലയാളം" - നവംബര്‍ -1 - ഭാഷാ പ്രതി‍ജ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ നിയമനത്തിലേക്കുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
ന്യുവാല്‍സിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
26.09.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ രജിസ്ട്രാര്‍മാരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
17.09.2018, 18.09.2018 എന്നീ തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ വിവിധ സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   

09.10.2018 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷയതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോളേജ്/ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് / ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ / പോളിടെക്നിക് , എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.10.2018 നു ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്.
   
Inviting Nomination for Chief Minister's Awards for Innovation in Public Service -2017 . Last Date : 31.10.2018
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍  സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ്  ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി  24 10 .2018  നു  രാവിലെ 10 .30 യ്ക്കു യോഗം ചേരുന്നു 
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ - സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
സംസ്ഥാന N .S .S ഓഫിസിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
   

Meeting of Registrars, F.O, CE s of universities convened by Hon'ble minister postponed to 24/10/18 2.30 pm

   
JOINT MEETING WITH REGISTRARS, CONTROLLER OF EXAMINATIONS, FINANCE OFFICERS......@ 10.30 A M ON 17. 10. 2018
   

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ പി എസ്.സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ വകുപ്പു മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു

   
Annual Plan 2019-20 - Head of Department Level  Discussion on 11.10.2018
   
  09.10.2018 ലെ ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലുള്ള യോഗത്തിന്റെ വേദി മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍/സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത/എയ്ഡഡ്/ സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകള്‍, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കോളേജുകള്‍, പോളിടെക്നിക് കോളേ‍ജുകള്‍ എംബി എ., എം.സി.എ കോളേജുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മാനേജര്‍മാര്‍ എന്നിവരുമായി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
NOMINATIONS FOR THE UNESCO/JAPAN YOUNG RESEARCHERS' FELLOWSHIP PROGRAMME (UNESCO/ KEIZO OBUCHI RESEARCH FELLOWSHIPS PROGRAMME) CYCLE 2018, JAPAN FUNDS-IN TRUST PROJECT
   
MEETING OF THE REGISTRARS POSTPONED
   
സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നടത്തിയ ധന സമാഹരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 17.09.2018 5 P.M നു മുന്‍പേ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
   
MEETING OF VICE CHANCELLORS OF UNIVERSITIES  OF KERALA @ 11 A.M. ON 27.09.2018
   
MEETING OF THE REGISTRARS OF ALL UNIVERSITIES AT 6 P.M. ON 18.09.2018
   
പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധ്യായന ദിവസങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്  പരിഹിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍   സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
   
കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധന സമാഹരണം 11.09.2018 നു നടത്തുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
   

2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ കൂടുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം, 2018 സെപ്തംബര്‍ 17,18 തീയതികളിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം 2018 സെപ്തംബര്‍ 10, 11 തീയതികളില്‍ ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ച് കൂടുന്നതാണ്
   
പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ / എയ്‌ഡഡ്‌ /സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളുടെയും / ജീവനക്കാരുടെയും / ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്‌സിന്റെയും സേവനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
   

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തോടുബന്ധിച്ചു ഉദ്യഗസ്ഥരെ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പ് തലവന്മാരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
കേരളം ഇപ്പോള്‍ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയം മുലം വെള്ളം കയറി നശിച്ച വീടുകള്‍ , സ്ഥാപനങ്ങള്‍ , പൊതുസ്ഥലങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കി നല്‍കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തി നായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

   
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സർവ്വകലാശാലകൾ സൗജന്യമായി 2018 സെപ്‌തംബർ 30 നകം മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ / സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ വര്‍ഷം ഓണാഘോഷ പരിപാടികള്‍ ഒഴിവാക്കുവാനും, ഓണാഘോഷത്തിനായി സമാഹരിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നല്‍കുന്നതും സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 13.08.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിന്‍സിപ്പ്ല‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍

   
എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   

Filling up of the post of Library & Information Assistant in National Test House on deputation basis

   
ഉന്നത വിദ്യ ഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ വകുപ്പ് - ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉന്നത തല സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ, നടപടി കുറിപ്പുകൾ, നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ, പരിപത്രങ്ങൾ / പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - വെബ്സൈറ്റു വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയുക്തമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
   
സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 21/07/2018 വൈകുന്നരം 5 മണി വരെ
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 22.06.2018 
   
POLYTECHNIC COLLEGE ADMISSION 2018-2019
   
ADMISSIONS - KANNUR UNIVERSITY
   
ADMISSIONS - CALICUT UNIVERSITY
   
ADMISSIONS- M.G UNIVERSITY
   
ADMISSIONS - UNIVERSITY OF KERALA
   
B-Tech Lateral Entry, B-Tech Evening Course & M.Tech admission 2018-2019
   

Kerala Engineering Architecture Medical Admission-2018

   
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018  
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 05.06.2018
   

സര്‍വകലാശാലകളുടെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ കര്‍മപദ്ധതി വേണം

   
PROSPECTUS FOR ADMISSION TO M.Tech DEGREE COURSES FOR THE YEAR 2018-19
   
ഐ എച് ആർ ഡി കോളേജുകളിലേക്കുള്ള വിവിധ കോഴ്സ്കൾക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു ( 2018-2019 )
   
MEETING ON DDO/PFMS REG  @ 10 A..M.  ON  21.06.2018
   
2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 22.06.2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ 
   
സ്റ്റേറ്റ്    സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിക്ക് പുതിയ  ഹെറിറ്റേജ്  മോഡൽ  റഫറൻസ് ബ്ലോക്ക്  ഉദ്ഘാടനവും    കാഴ്ച ശേഷി   ഇല്ലാത്തവർക്കു  വേണ്ടി  'ബ്രെയിലി  ലൈബ്രറി'   വിഭാഗവും  ആരംഭിക്കുന്നു
   
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2018 ജൂണ്‍ 19 മുതല്‍ ജൂലൈ 7 വരെ വായന പക്ഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നി്ര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സർക്കാർ ലോ കോളേജുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ എന്നിവരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം സംബന്ധിച്ച കരട്  നിർദേശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
   

Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 15.05.2018
   

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 31.05.2018, 05.06.2018 തീയതികളില്‍ രാവിലെ 10.30 നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

   
Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 23.05.2018
   

NEWS ABOUT SASTHRAYAN CUSAT
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ / ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്
   

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 23.05 .2018 നു ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് ബഹു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു

   
  Admission to BEd and MEd course for the academic year 2018-20 in the Government /Aided /Self Financing Training Colleges / University Colleges of Teacher Education /UniverSitY Centres in the State - Orders issued.
   
 

Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.

   

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വർക്കിംഗ്‌  ഗ്രൂപ്പ്‌ യോഗം 29 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ

   
Pvt Aided Colleges - Fixation of workload - teaching staff in aided colleges - uniform norms fixed - orders issued
   
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ മിത്ര 181 വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ - സംബന്ധിച്ച്
   
എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗം 15 .05 .2018 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചേമ്പറിൽ
   
Budget Estimates 2018-19 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2018-19 - Proposals – Called for – Instructions issued.
   
  Higher Education Department-Kairali Research Awards - Guidelines - approved - orders issued
   
  ബഹു: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ  പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ട റിയുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിനു വേണ്ടി പ്രസിഡണ്ട് ഡോ.ബിജു രമേശും സെക്രട്ടറി ശ്രീ മധുവും,  സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോ.സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നാണ്  കരാർ ഒപ്പുവച്ചത്
   
  എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്
   
  Higher Education Department - Minutes of the working group meeting held on 30.04.2018 
   
  Higher Education Department - Minutes of the working  group meeting held on 25.04.2018 & 26.04.2018